M2Webdesign

Startpagina > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden M2Webdesign

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van M2Webdesign en de op basis daarvan met M2Webdesign afgesloten overeenkomsten. Met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende door M2Webdesign te verrichten handelingen, diensten en/of producten. Deze algemene voorwaarden worden geacht aan opdrachtgever bekend te zijn.

1. Definities
- Opdrachtgever: de wederpartij van M2Webdesign in de offerte en overeenkomst
- Partijen: opdrachtgever en M2Webdesign

2. Opdrachtverlening
M2Webdesign verleent diensten of levert producten uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst, in de vorm van een door partijen ondertekende offerte, waarin de afspraken met betrekking tot de dienstverlening door M2Webdesign en de specifieke verplichtingen van partijen in staan vermeld. De offerte wordt door M2Webdesign opgesteld aan de hand van specificaties (schriftelijk, e-mail) van opdrachtgever en eventueel nader onderling overleg.
Offertes van M2Webdesign zijn 30 (dertig) dagen vanaf dagtekening geldig, tenzij anders overeengekomen. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

3. Uitvoering overeenkomst
M2Webdesign zal een overeenkomst naar beste inzicht en kunnen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M2Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien door M2Webdesign of door M2Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zonder kosten voor M2Webdesign zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M2Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M2Webdesign worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan M2Webdesign zijn verstrekt, heeft M2Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat bedoelde gegevens alsnog zijn verstrekt. Eventuele daarmee samenhangende extra kosten worden, gespecificeerd, aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan M2Webdesign de uivoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Levertijden van producten worden door M2Webdesign bij benadering (richtdatum) opgegeven. Bij elke richtdatum geldt een bandbreedte van twee weken onder- of overschrijding, tenzij vooraf anders overeengekomen.

4. Wijziging overeenkomst
Tussentijdse wijziging van een overeenkomst kan plaatsvinden als gevolg van:
- Nadere inzichten bij M2Webdesign inzake de uitvoering van de opdracht, die op het moment van de overeenkomst in redelijkheid niet bij M2Webdesign verondersteld konden worden, welke de voltooiing van de opdracht in de weg staan.
- Aanvullende of gewijzigde wensen van de opdrachtgever.
De partij die in redelijkheid verantwoordelijk gehouden kan worden voor de wijziging neemt het initiatief voor onderling overleg om de overeenkomst aan te passen en neemt de financiële consequenties van het voltooien van de opdracht voor zijn rekening.
Voor wat betreft een tussentijdse wijzing van overeenkomst geldt verder dat M2Webdesign de opdrachtgever bijtijds op de hoogte stelt van:
- Eventuele consequenties in het tijdstip van voltooiing
- Eventuele kwalitatieve of kwantitatieve consequenties t.a.v. de dienst of het product
- Eventuele financiële consequenties.

5. Voltooiing opdracht
In het geval van opdrachten tot leveren van een product of een enkelvoudige, eenmalige dienst, wordt de opdracht als voltooid beschouwd nadat de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het resultaat en M2Webdesign nadien het resultaat ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld.
In geval van opdrachten tot het leveren repeterende diensten inzake beheer en/of onderhoud wordt de opdracht als voltooid beschouwd indien de overeengekomen looptijd is verstreken en voordien geen verlenging is overeengekomen. In dat geval zorgt M2Webdesign er voor dat de opdrachtgever beschikt over een statusrapport inzake het beheerde en/of onderhouden object.

6. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden in het kader van het leveren van repeterende diensten moeten door opdrachtgever binnen 15 (vijftien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk zijn gemeld aan M2Webdesign. Klachten over een opgeleverd product of een enkelvoudige, eenmalige dienst moeten door opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na voltooiing van betreffende opdracht schriftelijk zijn gemeld aan M2Webdesign.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat M2Webdesign in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is en niet te herleiden is naar onjuiste specificaties van de opdrachtgever bij de opdrachtverlening zal M2Webdesign de tekortkoming naar vermogen, mits technisch redelijkerwijs mogelijk is, verhelpen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het verhelpen van een tekortkoming niet meer mogelijk of zinvol is zal M2Webdesign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

7. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van M2Webdesign te worden voldaan binnen 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening.
Indien een factuur niet tijdig binnen de overeengekomen vervaltermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever aan M2Webdesign een rente van 5 procent per volgende 15 (vijftien) dagen over het bruto factuurbedrag verschuldigd.
Indien een factuur niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de vervaldag wordt voldaan en M2Webdesign andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is M2Webdesign tevens bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft M2Webdesign het recht voor elke deellevering te factureren.
Tenzij anders bepaald zal een opdracht in drie delen worden gefactureerd. Deze delen zijn:

  1. 30% na goedkeuring door opdrachtgever van ontwerp
  2. 30% na goedkeuring door opdrachtgever van sitemap aan de hand van zoekwoordonderzoek met alle daarin verwijzende pagina's en uitgewerkt menu de homepage
  3. 40% na goedkeuring door opdrachtgever van alle pagina's op inhoud, toevoegen zoekwoorden, pagina beschrijving en online zetten en/of oplevering website.

M2Webdesign is bevoegd bij evidente financiële problemen bij opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan financiële zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Indien een opdrachtgever door M2Webdesign te leveren producten niet op de factuurdatum afneemt, blijven deze producten voor rekening en risico van de opdrachtgever bij M2Webdesign opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen.
Indien een opdrachtgever verlangt dat de door M2Webdesign te leveren producten langer dan vier weken na oplevering bij M2Wedesign blijven opgeslagen, dan zal M2Webdesign daarvoor een in de offerte aangegeven vergoeding in rekening brengen. Ook deze opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden M2Webdesign alle kosten te vergoeden die M2Webdesign maakt ter incasso van openstaande bedragen.

8. Aansprakelijkheid
In geval van opdrachten tot het leveren van repeterende diensten aanvaardt M2Webdesign aanspakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een aan M2Webdesign toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis.
De aansprakelijkheid van M2Webdesign is beperkt tot het netto honorarium, conform offerte.
In geval van opdrachten tot het leveren van repeterende dientsten met een looptijd langer dan zes maanden beperkt de aansprakelijkheid zich tot het netto honorarium, conform offerte, over de laatste zes maanden.
In geval van opdrachten tot het leveren van een product of enkelvoudige, eenmalige dienst aanvaardt M2Webdesign aansprakelijkheid voor binnen een termijn van 180 (honderdtachtig) kalenderdagen na oplevering door de opdrachtgever geleden schade bij gebruik van het product of dienst, die het gevolg is van een aan M2Webdesign toerekenbare tekortkoming in het product. De aansprakelijkheid van M2Webdesign beperkt zich tot de netto aanneemsom, conform offerte, van de betreffende opdracht.
Opdrachtgever vrijwaart M2Webdesign voor eventuele aanspraken van derden.
M2Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
M2Webdesign is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die na oplevering van een product of enkelvoudige, eenmalige dienst is ontstaan, welke niet rechtstreeks gerelateerd is aan de dienstverlening van M2Webdesign.
M2Webdesign is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen in het internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enig operator of access/host-provider, de volledige bezetting van inbellijnen van een access/host-provider, schade als gevolg van uitval, onbereikbaarheid, niet (tijdig en volledig) functioneren van een access/host-provider en/of verminking of verlies van gegevens.

9. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het zakelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht die de uitvoering of voltooiing van een opdracht door M2Webdesign verhindert of vertraagt, wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop M2Webdesign geen directe of indirecte invloed kan uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden begrepen tekortschietende inzetbaarheid bij M2Webdesign, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke onmisbaarheid. Tevens wordt daaronder verstaan de vertragingen bij over tekortkomingen van toeleveranciers van M2Webdesign en storingen of inherente tekortkomingen in de ICT-infrastructuur (software, hardware, verbindingen) van M2Webdesign.
M2Webdesign kan gedurende de periode dat overmacht is ingetreden die verdere uitvoering of voltooiing van de opdracht aantoonbaar verhindert de verplichtingen uit de overeenkomst eenzijdig opschorten. Dit na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

10. Opzegging
Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. De opzegging wordt 14 (veertien) kalenderdagen na dagtekening van kracht.
Indien een overeenkomst tot het leveren van een product of enkelvoudige, eenmalige dienst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft M2Webdesign recht op uitbetaling van de volledige bruto aanneemsom. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen, indien mogelijk, onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
Indien het een opdracht tot het leveren van repeterende diensten betreft heeft M2Webdesign recht op uitbetaling van het bruto honorarium; bij een resterende looptijd langer dan zes maanden beperkt zich de uitbetaling tot het bruto honorarium over de komende zes maanden. M2Webdesign levert een statusrapport op over het beheer en/of onderhoud. Indien er evenwel feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan M2Webdesign in redelijkheid zijn toe te rekenen, vindt geen nabetaling plaats door opdrachtgever en is M2Webdesign gehouden eventuele schade bij opdrachtgever te vergoeden binnen de grenzen van artikel 8.
Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door M2Webdesign zal zijn in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever zal M2Webdesign vergoeden binnen de grenzen van artikel 8. Indien er evenwel feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die in redelijkheid aan opdrachtgever toerekenbaar zijn, is M2Webdesign gerechtigd tot eenzijdige opzegging zonder verdere verplichtingen en tot het in rekening brengen van nog niet betaalde, verrichte werkzaamheden binnen het bestek van de ontbonden overeenkomst.
Indien opschorting in de uitvoering van een opdracht als gevolg van opgetreden overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt M2Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door M2Webdesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van M2Webdesign worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derder gebracht.
M2Webdesign behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Eigendomsbepaling
Alle door M2Webdesign geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken, ontwerpen of eventuele ontwikkelde applicaties en of broncode van websites blijven eigendom van M2Webdesign tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.
De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te al en tijden eigendom van de opdrachtgever. M2Webdesign mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.
Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal M2Webdesign de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database waarna M2Webdesign deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.

14. Geschillen
Geschillen worden voorgelegd aan een volgens de wet daartoe bevoegde rechter, wiens werkgebied de vestigingsplaats van M2Webdesign omvat. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen en geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Almere, 1 januari 2011.

 


©2012 M2Webdesign - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Sitemap